ALGEMENE VOORWAARDEN

Vooraf aan het plaatsen van een bestelling verklaar je kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en er akkoord mee te gaan door het aanvinken van het desbetreffende vakje of door op de Betaalknop te klikken.

OFFERTE:

 1. Bij het goedkeuren van een offerte wordt integraal een schadevergoeding gevraagd van 25% indien deze na goedkeuring toch nog afgewezen wordt.
 2. Wij wensen de best mogelijke service te geven en zijn daarom vrij lax in werkuren. U betaalt voor 12 weken, die berekend zijn op max 3u/week. In het geval dat we meer moeten werken door een aanvraag van de klant hebben we een marge van 1u/week. Alles daarboven wordt gefactureerd aan €52/u
 3. Opmerkingen op, of betwisting van, deze factuur moeten aangetekend verzonden worden aan onze hoofdzetel en dit binnen een termijn van 5 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 4. Bij niet tijdige en integrale betaling die wordt ontvangen uiterlijk op de gestelde vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% over het volledige factuurbedrag met een minimum van €100 per factuur.
 5. Alle inningskosten vallen uitsluitend ten laste van de klant. Alle betwistingen onder de bevoegdheid van de rechtbank van brugge
 6. Bij akkoord van de offerte is deze onmiddellijk bindend vanaf de ondertekening van de offerte of goedkeuring via andere kanalen (verbaal, sms, whatsapp, messenger, mail,…)

FACTUUR:

 1. Wij wensen de best mogelijke service te bieden en zijn daarom vrij lax in werkuren. U betaalt voor 12 weken, die berekend zijn op max 3u/week. in het geval dat we meer moeten werken door een aanvraag van de klant hebben we een marge van 1u/week, alles daarboven wordt gefactureerd aan €52/u
 2. Opmerkingen op, of betwisting van, deze factuur moeten aangetekend verzonden worden aan onze hoofdzetel en dit binnen een termijn van 5 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 3. Bij niet tijdige en integrale betaling die wordt ontvangen uiterlijk op de gestelde vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% over het volledige factuurbedrag met een minimum van €100 per factuur.
 4. Alle inningskosten vallen uitsluitend ten laste van de klant. Alle betwistingen onder de bevoegdheid van de rechtbank van brugge.
 5. Daar dit een online dienst is kan geen betaling worden aanvaard nadat de dienst geleverd wordt. Alle diensten dienen op voorhand betaalt te worden.
 6. Na betaling is geen terugbetaling mogelijk.
 7. Wij werken in de eerste 12 weken zonder contract. Wordt een betaling uitgevoerd na de benoemde 12 weken (wat uitdrukkelijk wil zeggen dat de klant een verlenging aangaat) wordt een samenwerking aangegaan van de overige 40 weken (in totaal 1 kalenderjaar). Wordt er hierna een betaling uitgevoerd gaat u (de klant) integraal akkoord met een verdere samenwerking van 2 extra kalenderjaren). Bij het annuleren van een samenwerking na het eerste kwartaal en na betaling wordt een integrale schadevergoeding van 50% gefactureerd op het resterende bedrag. Hieronder wat meer scenario’s om het te verduidelijken.

scenario 1: 

U heeft de eerste 12 weken met ons goed ervaren dus u besluit te verlengen. Halverwege de 2e periode beslist u toch om de samenwerking stop te zetten is er geen terugbetaling mogelijk + wordt ook nog eens 50% gefactureerd op de resterende 2×12 weken -> als u per 12 weken bv €1750 betaalt wordt er dus een schadevergoeding aangerekend van €1750

scenario 2: 

U heeft uw eerste jaar met ons goed afgesloten en besluit te verlengen. 2 weken na het eerste jaar besluit u om de samenwerking stop te zetten. Wanneer u verlengt na 1 jaar gaan we automatisch een samenwerking aan van 2 extra kalenderjaren dus dit wil zeggen dat er nog 7×12 weken open staan -> u betaalt bv 1750 per 12 weken dus hier word dan €7000 schadevergoeding gefactureerd.

White page marketing kan zich wel te allen tijde terugtrekken en een samenwerking stop zetten.

algemeen:

 1. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de content die geplaatst wordt op uw socials/website. Alle content wordt gemaakt in samenspraak met de klant dus zodra een post geplaatst is wordt er automatisch van uit gegaan dat wij hiervoor toestemming hebben om dit te plaatsen
 2. Alle rechten van content (foto’s, video, grafisch design,..) is in het bezit van de klant. Wij behouden geen enkel copyright. Wij zijn er sterk van overtuigd dat dit toebehoort aan de klant.
 3. Onderneemt u als klant gerechtelijke stappen tegen White Page Marketing, wordt de samenwerking automatisch stopgezet en een schadevergoeding van 50% aangerekend op de resterende periode.
 4. Bij betwisting van de algemene en factuur voorwaarden is enkel de rechtbank van brugge bevoegt.
 5. Alle kosten die gepaard gaan met het innen van zowel facturen als ook schadevergoedingen worden ten laste gelegd van de klant.
 6. De hoofdzetel bevind zich op: ‘Sint-Arnolduslaan 136, 8200 Sint-Michiels’

privacy:

White Page Marketing, gevestigd aan Sint-arnolduslaan 136
8200 Sint-Michiels, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.whitepagemarketing.com
Sint-arnolduslaan 136
8200 Sint-Michiels
+32 493 56 17 59

Persoonsgegevens die wij verwerken
White Page Marketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– social media login info


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via thymen@whitepagemarketing.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
White Page Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– White Page Marketing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– White Page Marketing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

White Page Marketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang er sprake is van een samenwerking. Wanneer schriftelijk wordt gezegd dat de samenwerking stop (aangetekend door de klant) dan worden deze gegevens asap verwijdert


Delen van persoonsgegevens met derden
White Page Marketing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
White Page Marketing gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door White Page Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar thymen@whitepagemarketing.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

White Page Marketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
White Page Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via thymen@whitepagemarketing.com